فایل تجربیات مدون مشكلات و چالش ها ي كلاس هاي چند پايه و ارائه تجربيات مدون و راهكار ها و پيشنهادات .

فایل تجربیات مدون مشكلات و چالش ها ي كلاس هاي چند پايه و ارائه تجربيات مدون و راهكار ها و پيشنهادات .

فایل  تجربیات مدون  مشكلات و چالش ها ي كلاس هاي چند پايه و ارائه تجربيات مدون و راهكار ها و پيشنهادات .

 تجربیات مدون :  مشكلات و چالش ها ي كلاس هاي چند پايه و ارائه تجربيات مدون و راهكار ها و پيشنهادات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 105

 

 

 

 

ست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه                                                                                                                                

مقدمه. 3

دلايل تشكيل كلاس هاي چندپايه. 4

مزايا و محاسن كلاس هاي چندپايه. 4

مشكلات و مسائل كلاس هاي چندپايه. 5

مديريت در كلاس هاي چندپايه. 6

ارائه راهكار ها 10

پيشنهادات... 12

راه حل هاي ديگر. 16

راه حل هاي مديريت توانمند در كلاس درس.... 20

 راهكار هاي ديگر براي اعمال مديريت موفق در كلاس درس.... 21

راه حل ها و پيشنهادات... 31

جمع بندي و نتيجه گيري.. 37

منابع و ماخذ. 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

  آمار نشان می دهد که در نظام آموزش و پروش ایران حدود یک میلیون دانش آموز در کلاس های درس چند پایه به تحصیل میپردازند .   دانش آموزان کلاس های درس چند پایه را دانش آموزان روستایی یا دانش آموزان حومه شهرهای کوچک و دور افتاده تشکیل میدهند . آموزگاران کلاس های درس چند پایه نیز بیشتر از مناطق روستایی برخاسته اند . که عمدتاً دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند و کمترین آموزش ها را دیده اند و از آموزش های پایه ی معلمی بی بهره اند.

دلیل اصلی تشکیل کلاس های چند پایه به حد نصاب نرسیدن تعداد دانش آموزان دریک پایه ی تحصیلی است. معمولاً حد نصاب تعداد دانش آموزان برای رسمیت یافتن کلاس های درس را در هر پایه نظام آموزشی تعیین و ابلاغ میکند.

با روند رو به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها زمینه ی تشکیل کلاس های چند پایه فراهم میآید . دیدگاههای مختلفی نسبت به کلاس های درس چند پایه وجود دارد : برخی این کلاس ها را جزو معضلات نظام آموزشی می دانند که باید از میان برداشته شود و بعضی یگ وجود این کلاس ها را به مثابه فرصتی برای یک عمل آموزش و پرورش بهینه به شمار میآورند. تحقیقات نشان میدهد که میان دانش آموزان کلاس های درس چند پایه و دانش آموزان کلاس های درس تک پایه از حیث توانایی شناختی تفاوت معنا داری وجود ندارد. افزون بر این دانش آموزان کلاسهای درس چند پایه نسبت به دانش آموزان کلاس های تک پایه از نظر رشد اجتماعی ، سازگری محیطی ، بیان عواطف ، روحیه همکاری، بهداشت روانی ، پختگی رفتاری و ..... به دانش آموزان کلاس های تک پایه بر تری نشان میدهند. نتایج پژوهش های زیادی برتری و لزوم کلاس های درس چند پایه را مورد تأیید قرار دادهاند.

تدریس در کلاس های درس چند پایه و دانش آموزی در این کلاس ها ، تجارب فراوانی را به بار میآورد . تجارب بر آمده از کلاس های درس چند پایه برای معلمان ، افزیش توانایی حرفهای و وابستگی به دانش آموزان است که به گفتهی یکی از معلمان کلاس چند پایه : معلم کلاس چند پایه، سر پرست خانواده پر فرزندی است که باید برای همهی آنان به صورت متفاوت برنامه ریزی کند و به نسبت مساوی محبت خود را به هر کدام از بچه ها نشان دهد . و بر این باور است که کلاس درس چند پایه «کلاس زندگی » است.