فایل تجربیات مدون معاونت فني هنرستان چالش ها ، مشكلات و موانع و راهكار ها و پيشنهادات .

فایل تجربیات مدون معاونت فني هنرستان چالش ها ، مشكلات و موانع و راهكار ها و پيشنهادات .

فایل  تجربیات مدون معاونت فني هنرستان  چالش ها ، مشكلات و موانع و راهكار ها و پيشنهادات .

 تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني هنرستان  و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 110

 

 

 

 

مقدمه

آشنايي با وظايف و مسئوليت هاي معاونت فني مهارتي هنرستان

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي واسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مسئول مربوط عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :

 - همکاری با مسئول هنرستان

- همکاری با دیگر معاونین هنرستان

- تهیه پیش نویس گزارشات لازم ومکاتبات مربوطه در صورت لزوم

- اشراف کامل بر رشته های دایر در هنرستان ومعرفی وتهیه منابع کنکور  به هنرجویان

-  شرکت در جلسات شورای دبیران  وانجمن اولیاء ومربیان وسایر جلسات متشکله در هنرستان بر حسب مورد

 - تهیه وتنظیم برنامه هفتگی آموزشی فنی ومهارتی هنرآموزان

- تهیه وبایگانی استانداردهای مورد آزمایش در هنرستان ومنابع آموزشی ودر اختیار قراردادن آنها

- تشکیل جلسات تخصصی با شرکت هنر آموزان رشته های مختلف به جهت ایجاد هماهنگی بین هنر آموزان

- حضور فعال در هنرستان در اوقات رسمی ضمن سال تحصیلی ودوره تابستان حداقل نیم ساعت قبل از شروع کار روزانه و مادامی که برنامه ها وفعالیتهای آموزشی در جریان است

-نظارت ومراقبت بر امور مربوط به بایگانی هنرستان ومعرفی هنرجویان برای برگزاری امتحانات مهارتی

  پایان دوره با نظر مسئول هنرستان

- مراقبت در حسن اجرای برنامه هفتگی تنظیم شده در سال تحصیلی

- نظارت برنحوه آموزشهای علمی فنی ومهارتی وهمکاری باهنرآموزان استاد کاران سایر عوامل آموزشهای عملی (مانند انبار داران )در رابطه با انجام وظایف شغلی

- بازدید مداوم از کارگاهها و مراکز آموزشهای عملی ونظارت بر امور آموزشی وکنترل آموزشها با استاندارد ها

- کنترل پیگیری ونظارت بر امور مربوط به کارورزی هنرجویان

- رسیدگی ومراقبت درامر بهداشت واصول ایمنی دانش آموزان درهنرستان وکارگاه

- تلاش  وکوشش واهتمام در نگهداری وحفظ وحراست از تجهیزا ت وتاسیسات

- تهیه مقدمات برگزاری امتحانات  مهارتی ونظارت بر حسن اجرای آزمونها

- کنترل لیست آزمون مهارتی هنرستان جهت برگزاری امتحانات مهارتی

- همکاری با مدیریت هنرستان در ارتباط باتعیین کتابهای درسی مرتبط با مهارتهای در حال اجرا در رشته    های مختلف

- مطلع بودن از تعداد واحد های دروس مهارتی وچگونگی ارائه آن

- توجیه هنر آموزان نسبت به چگونگی قبولی دردروس مهارتی

- جمع آوری طرح سالانه  از دبیران مهارتی

- نظارت بر رشد وپیشگیری از افت تحصیلی هنر جویان

- حسن ارتباط با هنر جویان والگو دهی به آنها

- انجام صادقانه وظایف محوله در غیاب مدیر

- اشراف کامل با سرفصل های هر استاندارد  واعمال تغییرات روی استانداردها طبق دستورالعمل های ارسالی در موعد مقرر

- انجام سایر امور ارجاعی مرتبط در صورت لزوم

تفاوت دانش آموزان دبيرستان و هنرستان