فایل تجربيات مدون بهبود انضباط دانش آموزان در ساعت تدریس .

فایل تجربيات مدون بهبود انضباط دانش آموزان در ساعت تدریس .

فایل  تجربيات مدون بهبود انضباط دانش آموزان در ساعت تدریس .

 تجربيات مدون :  چگونه توانستم انضباط دانش آموزان را در ساعت تدریس بهبود بخشم ؟  

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 50

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده..................................................................................................................... 1

مقدمه : توصیف وضعیت و تبیین مسئله ........................................................... 2

شواهد 1................................................................................................................ ..6

مشاهده.................................................................................................................. 11

پیشینه تحقیق.................................................................................................... 13

تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................... 16

ارائه راه حل های پیشنهادی............................................................................ 37

فهرست منابع .................................................................................................... 44

 چکیده

در سال تحصیلی اخیر  كه بطور تمام وقت در آموزشگاه اطهر فاضل آباد مشغول خدمت شدم ، شاهد مسأله ي بي انضباطي بچه ها و مشكلات مدرسه که باعث آزار برخي همکاران مي شد، بودم.

تقريباً هفته اي سه بار و هر هفته يكي از همكاران مي ناليد در حالي كه از شدت عصبانيت گر گرفته بود از كلاسش وارد دفتر مي شد و معمولاً هم از دانش آموزان كلاس سوم انسانی مي ناليدند و آن ها را دانش آموزاني نفهم و بي انضباط مي خوانند كه به همه چيز توّجه دارند مگر درس و تكاليفشان و اينك آن ها هيچ احساس مسئوليتي در قبال وظايف تحصيلي و مدرسه خود ندارند و تنها براي گذراندن وقت به مدرسه مي آيند و هيچ ارزشي براي زحمات معلم هايشان قائل نيستند.

خوشبختانه با راه کارهایی که در این پژوهش هم به آنها پرداخته شده ، توانستم تا حد زیادی این رفتارها را کنترل کنم و مانع تکرار مجدد آنها توسط دانش آموزان گردم.

کلید واژه : بی انضباطی کلاس درس سوم انسانی