فایل تجربیات مدون آموزشی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی .

فایل تجربیات مدون آموزشی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی .

فایل  تجربیات مدون آموزشی  تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی .

 تجربیات مدون آموزشی  چگونه فرصت یادگیری را در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی تقسیم کنیم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 48

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده  .............................................................................................................. 1

مقدمه .............................................................................................................. ...2

تعاریف و مفاهیم............................................................................................ 4

ابزارهای اطلاعاتی........................................................................................ 19

پیشینه تحقیق ............................................................................................. 19

یافته های علمی............................................................................................. 24

تجزیه و تحلیل.............................................................................................. 29

ارائه راه حل های موقت............................................................................... 30

شواهد ۲.......................................................................................................... 40

پیشنهادات...................................................................................................... 42

منابع............................................................................................................... 43

 

 چکیده

يکي از شرايط ويژه که در آن معلمان به مقتضاي شرايط مي بايست کار ياددهييادگيري  را به پيش ببرند ، وجود مدارس کوچک با کلاسهاي چند پايه است . در اين مدارس تعداد دانش آموزان کم بوده و اين مدارس در نقاط دور افتاده تشکيل مي شوند . تنوع پايه هاي تحصيلي ، کوچک بودن محيط کلاس ، نبود مواد آموزشي و تجهيزات آموزشي و پرورشي از جمله مشکلات و شرايطي است که در اين گونه محيط هاي آموزشي حکم فرماست و با وجود اين شرايط انتظار مي رود که پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و عملکرد آموزشي معلم و فرايند يادگيري در اين مدارس همانند ساير مدارس به پيش برود .

واژگان کلیدی : پایه ابتدایی چند پایه یادگیری پیشرفت تحصیلی