فایل تجربيات مدون راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان .

فایل تجربيات مدون راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان .

فایل  تجربيات مدون راهکارهای  اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان .

 تجربيات مدون :    راهکارهای  اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 41

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده............................................................................................................... 1

مقدمه ............................................................................................................. ...2

توصیف وضعیت موجود .............................................................................. 3

تعریف واژگان.................................................................................................. 5

گردآوری اطلاعات شواهد 1........................................................................ 6

یافته های علمی............................................................................................. 10

پیشینه تحقیق ................................................................................................ 25

تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................ 26

انتخاب راه حل يا راه حل هاي  موقتي.................................................... 28

اعتباربخشی راه حل..................................................................................... 30

گردآوری اطلاعات شواهد 2..................................................................... 32

ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار................................................. 32

پیشنهادات...................................................................................................... 34

منابع................................................................................................................ 35


چكيده

       شايد بتوان گفت كه فحش وناسزا گفتن در بين نوجوانان يكي از دغدغه هايي است كه خانواده ها از ان رنج مي برند چرا كه نگران آينده فرزندشان  ميباشند دراين تحقيق سعي بر آن شده است كه  عوامل ايجاد اين رفتار و راه حل هاي اساسي براي كاهش اين رفتار  نامتعارف  بيان شود.من در اين تحقيق  ابتدا به بيان   موضوع تحقيق پرداختم  وسپس  باتوصيف وضعيت موجود به بيان مسئله   وجمع آوري شواهدي مبني بروجود مشكل يا همان مسئله پرداختم  بعد از آن  به گرد اوري اطلاعات  از طريق مشاهده وياداشت برداري   وهمچنين از يافته هاي علمي ديگران استفاده شده است وبا استفاده از شيوه شش پرسش  يافته ها تجزيه و تحليل شده است راه حل هاي پيشنهادي  با مشاركت همكاران  بيان شده وپس از اعتبار سنجي توسط همكاران وشوراي دبيران   به مدت دو هفته  روز اجرا گرديد وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزيابي قرار گرفت   ودر نهايت  نتيجه گيري منطقي  صورت گرفت   كه نتايج آن در اين تحقيق بيان شده است

واژگان کلیدی : دانش آموز رفتار نامتعارف نا سزاگویی - پرخاشگری