فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه اول به درس قرآن .

فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه اول به درس قرآن .

فایل  تجربیات مدون آموزشی  افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه اول به درس قرآن .

 تجربیات مدون آموزشی چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانشآموزان  پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 46

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده.............................................. 1

مقدمه.............................................. 2

بیان مسأله....................................... ..5

توصیف وضع موجود ( شواهد 1 )........................ 8

اهداف تحقیق....................................... 10

گردآوری داده ها و اطلاعات برای ارایه راه حل ها      11

پیشینه و یافته های دیگران......................... 15

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و اطلاعات ........... 22

راه حل های پیشنهادی .............................. 23

انتخاب راه حل ها ................................. 29

اعتباربخشی به راه حل ها .......................... 31

پیشنهادها و راهکارها.............................. 38

فهرست منابع ...................................... 41

 چکیده

     عنوان اقدام پژوهي حاضر اين است که ، چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانشآموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟ و هدف اصلي آن نيز افزايش ميزان علاقه مندي دانشآموزان ياد شده به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن مي باشد. اما نکته اي که اشاره به آن خالي از لطف نمي باشد ، آن است که اگر چه موضوع و عنوان اقدام پژوهي حاضر، تکراري به نظر مي رسد ، اما بايد اذعان نمود که گاهي از اوقات ، تکرار نه تنها زيبا و ضروري ست ، که بسيار حياتي نيز مي باشد ! از آن جمله مي توان به تکرار شب و روز، تکرار نمازهاي پنج گانه در هر روز وغیره اشاره نمود. علاوه بر اين ، آشنا نمودن کودکان با اصول و مباني دين اسلام، به ويژه قرآن کريم ، آن هم در پايه اول دبستان ، همواره نيازمند تکرار است. زيرا عامل « تکرار » در فرايند تدريس ، امري اجتناب ناپذير مي باشد. بدون شک ، انجام این تحقیق ، از ابعاد گوناگون دارای اهمیت و ضرورت بسیار بوده است. زیرا از یک سو، علاوه بر ایجاد علاقه مندی در دانشآموزان پایه اول دبستان ……… به درس قرآن ، میزان فعالیت و مهارت آنان در روخوانی ، روان خوانی ، قرائت و حفظ آیات ، پیام ها و داستان های قرآنی را افزایش می داد و از دیگر سو، موفقیت دانشآموزان در یادگیری دیگر دروس( قرائت فارسی ، جمله نویسی ، املا و غیره ) را نیز امکان پذیر می ساخت.

واژگان کلیدی : دانش آموزان پایه اول- قرآن علاقه مندی