فایل تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با درس تربيت بدني و ذكر راهكار ها و پيشنهادات .

فایل تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با درس تربيت بدني و ذكر راهكار ها و پيشنهادات .

فایل  تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با درس تربيت بدني  و ذكر راهكار ها و پيشنهادات .

 تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با درس تربيت بدني  و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 113

 

 

 

 

مقدمه

معلمان تربیت بدنی که همچون سایر معلمان، وظیفه خطیر تعلیم و تربیت را بر عهده داشته و از جهات

ی که بعداً ذکر آن به میان خواهد آمد، شاید کارشان مؤثرتر نیز باشد، در طول سال تحصیلی بر خلاف نظر عامه که معتقدند، معلمان تربیت بدنی، کار راحتتری در مدرسه دارند. با مشکلات عدیدهای روبرو میباشند.

وابسته نبودن درس تربیت بدنی به چارچوب کلاس، نداشتن امتحان کتبی و تصحیح اوراق و... موجب شده تا عموم مردم تصور کنند، معلم تربیت بدنی راحتترین و بی دردسرترین معلم مدرسه است. اما برخلاف این تصور، با مشکلات و عوامل استرسزای متعددی مواجهند که میتوان با دقت به آنها به وظیفه سنگین دبیران تربیتبدنی، علاوه بر وظیفهای که سایر همکاران بر عهده دارند پیبرد. لذا ذیلاً به اهمّ آنها اشاره شده تا بتوان با برنامهریزی دقیق از طرف مسوولین و با مساعدت همکاران در جهت حل آنها اقدام کرد:

1- کمبود یا عدم وجود امکانات و فضای مناسب ورزشی

پرواضح است، مدارسی که به جای یک توپ در زنگ ورزش، از چند توپ و علاوه برداشتن میدان فوتبال، دارای میدانهای والیبال، بسکتبال و... باشند، موجب افزایش کارایی معلم ورزش و کاهش برخورد و تنش بین معلم و دانشآموزان میشود. همچنین کمبود فضای مناسب ورزشی در برخی مدارس، منجمله مدارس غیر انتفاعی استیجاری که بعضی دانشآموزان مجبورند زنگ ورزش را به یک رشته ورزشی پرداخته و بعضی نیز در حیاط مدرسه بیکار بمانند. خود موجب برخوردهایی بین شاگردان میشود.

2- عوامل تهدید کننده سلامت دانش آموزان

حفظ سلامت شاگردان، از وظایف اولیاي مدرسه میباشد. برخی عوامل تهدید کننده سلامت شاگردان مانند: ديركهاي دروازه، رعایت نشدن فاصله مناسب بین دیوارها و خطکشی میادین ورزشی مدرسه و... كه گاه صدمات جسمی و در پی آن مشکلات حقوقی را برای همکاران موجب شده است. البته بخشنامه شده که جهت رفع این موانع، باید کتباً معلم تربیتبدنی از مدیر مدرسه درخواست کند. لذا پیشنهاد میشود که شایسته است این موارد بهصورت بخشنامه، مسوولیت را مستقیماً بر عهده مدیران محترم مدارس واگذار کند.

3- شرایط نامطلوب حیاط مدرسه به عنوان کلاس ورزش

معلمان تربیتبدنی مجبور به حضور در حیاط مدرسه بوده و لذا به قولی، سرد و گرم روزگار را میچشند. در حالی که سایر همکاران از شرایط نسبتاً مطلوب داخل کلاس بهرهمندند. لذا با توجه به اینکه کشورمان از انواع اقالیم برخوردار میباشد شایسته است جهت کاهش اثرات نامطلوب آب و هوایی (که ناشی از عناصر اقلیمی از قبیل: تابش شدید آفتاب، سرما، باد، باران و... میباشد)، طراحی ساختمان و حیاط مدارس به گونهای باشد که هماهنگ با اقلیم منطقه باشد و حتیالامکان به ساخت سالن ورزشی در مدارس اقدام شود. همچنین در حیاط مدرسه مکانی مناسب برای استقرار معلم تربیتبدنی تعبیه شده تا بهترین شرایط را برای نظارت کامل در حیاط مدرسه داشته باشد.

4- نظارت بر کلاسی به وسعت حیاط مدرسه و بر شاگردانی که خود را نسبتاً آزاد و خارج از چارچوب کلاس میپندارند، از دیگر مشکلات معلمان تربیتبدنی است.

5- کم اهمیت بودن درس تربیتبدنی در نظر عامه مردم

از دلایل کم اهمیت بودن، میتوان به: نبود معلمان متخصص تربیتبدنی در مدارس، نبود کتاب تربیت بدنی و....

6- سروکار داشتن با دانشآموزان مقطع راهنمایی که از یک سو دارای ویژگیهای شخصیتی کودکی (مقطع ابتدایی) و از سوی دیگر دارای ویژگیهای شخصیتی مقطع متوسطه هستند و دارای روان ناآرام خاص دوره نوجوانی و بلوغند، از لحاظ نحوه تعامل و ارتباط در طول سال، مشکلاتی را برای همکاران ایجاد میکند.

7- نحوه تعامل معلمان تربیت بدنی با شاگردانی که به نوعی مشکل جسمی دارند از قبیل دانشآموزان دارای نقص عضو، بیماریهای قلبی-ریوی، شاگردان دارای اضافه وزن یا بیعلاقه به ورزش و... از حیث انجام فعالیتهای ورزشی و نیز نحوه گرفتن امتحان و نمره دادن از دیگر مشکلات همکاران محترم می باشد.

 

8-حضور شاگردان کلاسهایی که دارای وقت بیکاری میباشند، موجب مزاحمت و اخلال در کلاس تربیتبدنی میشوند.

9- عدم آگاهی کافی همکاران تربیتبدنی از قوانین و مقررات جدید رشتههای مختلف ورزشی.

10- عدم آگاهی معلمان تربیتبدنی از شیوههای تدریس و کلاسداری موفق سایر همکاران. که لازم است بهترین شیوههای تدریس در قالب کلاسهای ضمن خدمت یا به صورت کتابچه جهت استفاده در اختیار همکاران قرار گیرد.

11- شیوه امتحان گرفتن.

اینکه معلم تربیتبدنی موظف است در هر نوبت، 2 تست آمادگی جسمانی، امتحان عملی و تئوریِ مهارت ورزشی از آموختههای شاگردان را تک به تک و بدون کمک و مراقبت سایر همکاران بگیرد که این حداقل 2 تا 3 هفته از وقت همکاران را به خود اختصاص میدهد.

12- نحوه نمره دادنِ پس از امتحان.

جدول نُرم پیشنهادی، متأسفانه از استاندارد خاصی برخوردار نبوده و بهتر است، از جدول مذکور برای هر شهرستان جداگانه تهیه و تدوین شده و شرایط بدنی دانشآموزان از قبیل قد و وزن نیز در آن لحاظ گردد.

13- عدم همکاری برخی مدیران مدارس با اعزام تیمهای ورزشی مدرسه به مسابقات آموزشگاهها.

بررسی و تحلیل تربیت بدنی در کشور و مدارس

 حضور تاریخی تربیت بدنی در برنامههای درسی مدارس و سایر نهادهای رسمی و غیررسمی اجتماعی گویای این حقیقت است که تربیت بدنی آزمون زمان را پشت سر گذارده و بهعنوان یک فعالّیت آموزشی و پرورشی پذیرفته شده است. به راستی شواهد علمی بسیاری وجود دارد که بر نیاز اساسی کودکان، نوجو