فایل دانلو تجربیات مدون آموزشی پایه سوم کاهش اضطراب دانش آموزپایه سوم در ساعت حرفه و فن .

فایل دانلو تجربیات مدون آموزشی پایه سوم کاهش اضطراب دانش آموزپایه سوم در ساعت حرفه و فن .

فایل دانلو تجربیات مدون آموزشی پایه سوم کاهش اضطراب دانش آموزپایه سوم در ساعت حرفه و فن .

دانلو تجربیات مدون آموزشی چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

 

             

 • چکیده....................................... 1
 • مقدمه :................................. ...2
 • بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود......... 4
 • تعریف کلید واژه ها....................... 5
 • گردآوری اطلاعات شواهد1.................... 7
 • مطالعات تحقيقات گذشته................... 12
 • تجزيه تحليل و تفسير داده ها............ 16
 • یافته های علمی........................... 20
 • انتخاب راه جدید موقتی................... 26
 • اجرای راه حل و نظارت بر آن............. 28
 • گردآوری اطلاعات شواهد2................... 31
 • ارزشيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن 33
 • پیشنهادات................................. 34
 • منابع...................................... 36

  چكيده:

     پژوهش نشان داده است كه عامل بسياري از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومي  مدرسه و كلاس درس است كه با اصلاح روش تدريس ، در ارزيابي و ارزشيابي قابل تضعيف مي باشد.

  و اما پژوهش حاضر در مورد محمد دانش آموز پايه سوم راهنمایی است كه دچار اضطراب در كلاس و به خصوص در درس حرفه و فن است كه پس ازبرخورد با اين مسئله به جمع آوري اطلاعات از منابع گوناگون و استفاده از تجربيات افراد متخصص پرداخته و بعد آن ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و سپس با ارائه راه حل هايي به بهبود و كاهش اضطراب او پرداختم.

 کلید واژه : اضطراب نگرانی دانش آموز - پایه سوم راهنمایی