فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد برطرف کردن مشکلات رفتاری دانش آموز .

فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد برطرف کردن مشکلات رفتاری دانش آموز .

فایل  تجربیات مدون آموزشی  در مورد برطرف کردن مشکلات رفتاری دانش آموز .

 تجربیات مدون آموزشی    چگونه مشکلات رفتاری یکی از دانش آموزان را برطرف نمودم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 41

 

 

 

 

 

چکیده....................................................................................................................... 1

مقدمه ...................................................................................................................... 4

نحوه برخورد با مسئله......................................................................................... ...13

توصیف وضع موجود .............................................................................................. 15

ضرورت و اهمیت تحقیق..................................................................................... 18

شواهد 1.................................................................................................................. 19

جمع آوری اطلاعات ................................................................................................ 21

ارائه راه حل و اعتبار بخشی راه حل.................................................................. 25

اجرای راه حل...................................................................................................... 27

ارزیابی و اعتبار بخشی......................................................................................... 29

شواهد 2 ................................................................................................................ 31

پیشنهادات............................................................................................................. 34

فهرست منابع ........................................................................................................ 36

 چکیده

اینجانب کبری مسافری  با کد پرسنلی 41418497 ، مدت 23 سال است که در سازمان مقدس آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم . در سال جاری به عنوان معاونت پرورشی و تربیت بدنی مجتمع حمزه سیدالشهدا شهرستان علی آبادکتول واقع در استان گلستان مشغول به خدمت هستم .

تحقیق حاضرمربوط به یکی از دانش آموزان همین مجتمع می باشد  که نا آرام و ناسازگار بود و مرتب به دیگران پرخاشگری می کرد کارهای او را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم که این کودک در این چند ساله همین رفتارها را داشته  و باعث آزار و اذیت دیگران بوده است . به طوریکه بچه ها از کنار او بودن رنج می بردند ، چون از اذیت های او درامان نبودند ، به همین خاطر با او بازی نمی کردند ، او را در جمع خود راه نمی دادند ، در کنار او نمی نشستند ، در گروههای تتدریس به سختی او را قبول می کردند  ، هر گاه  جایی برای او در کلاس در نظر می گرفتم صدای اعتراض دیگران بلند می شد .

طی تحقیقات مستمر به این نتیجه رسیدم که او از کودکی از حمایت های بی رویه پدر برخوردار بوده ، پدر و مادر برای تربیت او همسو نبوده و او نیز از این رفتار سوء استفاده کرده و رفتارهای زشت و ناپسندی از خود بروز داده است . چون پرخاشگری های او بیش