فایل تجربیات مدون بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی .

فایل تجربیات مدون بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی .

فایل  تجربیات مدون بررسی دلایل افت تحصیلی  در درس عربی سوم راهنمایی .

 تجربیات مدون بررسی دلایل افت تحصیلی  در درس عربی سوم راهنمایی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ................................................................................................................. 1

مقدمه ............................................................................................................... ...2

توصیف وضعیت موجود.................................................................................. 12

زمینه های پیدایش مساله................................................................................ 13

اهمیت پژوهش................................................................................................ 26

اهداف تحقیق.................................................................................................. 28

تعریف عملیاتی............................................................................................... 29

روش جمع آوری اطلاعات........................................................................... 30

پیشنهادات........................................................................................................ 35

منابع.................................................................................................................. 36چکیده:

افت تحصیلی کاهش عملکرد دانش آموز از رضایت بخش به نامطلوب است،  اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزی فاصله ای ایجاد شود، از آن به عنوان افت تحصیلی یاد می شود و بهترین شاخص در این زمینه مقایسه عملکرد قبلی و فعلی است

 دراین پژوهش که در مدرسه راهنمایی ومقطع سوم در درس عربی صورت گرفته دلایل افت درسی دانش آموزان با استفاده از روش پرسش نامه ومصاحبه بااولیاء مورد بررسی قرارگرفته است .

ارتباط نزدیکی بین آموخته های قبلی دانش آموزان با مطالب درس جدید وجود دارد.

مشارکت دانش آموزان در تدریس ها به تعمیق آموخته های اوکمک شایانی می کند.

انجام بازی فردی وگروهی کلاس راشاداب وازدلزدگی نسبت به درس عربی می کاهد.

عامل تشویق تاثیر محسوسی در بهبود فرآیند یادگیری دارد.

استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش اموزآن نقش مثبت دارد.

کلید واژه : عربی سوم راهنمایی افت درسی