فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی .

فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی .

فایل  تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی .

 تجربیات مدون آموزشی  • چگونگی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی  • چگونه می توانم مهارت انشا نویسی دانش آموزان را افزایش دهم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 44

 

 

 

 

فهرست مطالب

              چگونگی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی

چکیده ............................................................................................................. ...2

مقدمه ............................................................................................................... ...3

بیان مساله ........................................................................................................... 5

توصیف وضع موجود ( شواهد 1 )................................................................. 7

تجزیه و تحلیل اطلاعات ................................................................................. 10

انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آن ها........................................ 10

توصیف وضع مطلوب ( شواهد 2 )............................................................... 14

گزارش نهایی ونتیجه گیری............................................................................. 17

پیشنهادات......................................................................................................... 18

منابع و مآخذ..................................................................................................... 20

 

              چگونه می توانم مهارت انشا نویسی دانش آموزان را افزایش دهم

مقدمه ............................................................................................................. ...24

توصیف وضع موجود ..................................................................................... 25

گردآوری  شواهد 1......................................................................................... 28

تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................... 29

راهکارهای اجرایی........................................................................................... 30

گردآوری اطلاعات شواهد 2.......................................................................... 33

پیشنهادات........................................................................................................ 35

نتیجه گیری....................................................................................................... 36

یافته های تحقیق.............................................................................................. 37

منابع