فایل تجربیات مدون آموزشی پیشگیری از رفتارهای نادرست و حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم .

فایل تجربیات مدون آموزشی پیشگیری از رفتارهای نادرست و حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم .

فایل  تجربیات مدون آموزشی  پیشگیری از رفتارهای نادرست و حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم .

 تجربیات مدون آموزشی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب  دانش آموزان در کلاس  • حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 38

 

 

 

 

فهرست مطالب

   

 

 

                پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

چکیده ................................................................................................................. 6

مقدمه ............................................................................................................... ...7

اهداف ................................................................................................................. 8

توصیف وضعیت موجود..................................................................................... 10

گردآوری اطلاعات ( شواهد اول )..................................................................... 11

تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................... 11

خلاصه یافته های اولیه........................................................................................ 11

چگونگی ایجادراه حلها...................................................................................... 12

گردآوری اطلاعات ( شواهد دوم ).................................................................... 15

نتیجه گیری........................................................................................................ 17

منابع و پيشينههاي مورد استفاده......................................................................... 19

                حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

چکیده................................................................................................................ 21

مقدمه ............................................................................................................. ...22

بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود .............................................................. 25

گردآوری اطلاعات شواهد 1............................................................................. 26

تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................... 28

چگونگی اجرای راه حل ها............................................................................... 29

راه حل های انتخابی ......................................................................................... 30

گردآوری اطلاعات شواهد 2............................................................................ 33

اعتباربخشی....................................................................................................... 35

نتایج.................................................................................................................. 36

نتیجه گیری....................................................................................................... 37

منابع.................................................................................................................. 38