فایل تجربیات مدون آموزشی ترغیب دانش آموزان به یادگیری درس حرفه و فن .

فایل تجربیات مدون آموزشی ترغیب دانش آموزان به یادگیری درس حرفه و فن .

فایل  تجربیات مدون آموزشی  ترغیب دانش آموزان به یادگیری درس حرفه و فن .

 تجربیات مدون آموزشی  چگونه توانستم دانش آموزانم رابه  یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 45

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده .............................................................................................................. ..2

مقدمه : توصیف وضعیت موجود ..................................................................... 4

اهمیت و ضرورت مسئله................................................................................ 7

پرسش های پژوهش....................................................................................... 8

تعریف یادگیری.................................................................................................. 9

ضرورت تحول در روشهای تدریس........................................................ 26

روش و چگونگی تحول در روشهای تدریس.............................................. 28

عوامل یادگیری دانش آموزان...................................................................... 30

راهنمایی........................................................................................................... 31

ضرورت و اهمیت آموزش حرفه و فن ................................................... 34

پیشینه تحقیق.................................................................................................. 36

شواهد 1........................................................................................................... 40

تجزیه و تحلیل................................................................................................. 42

شواهد2............................................................................................................ 43

راه حل ............................................................................................................ 42

منابع ................................................................................................................ 43چکیده

     یکی ازعناصر اصلی دربرنامه درسی و طراحی آموزشی  موضوع روش های یاد دهی- یاد گیری است.  اگر روش های تدریس و فعا لیت های مکمل مورد استفاده،  به خوبی انتخاب و اجرا شوند، بدون شک خلاقیت دانش آموزان نیز مجال پرورش پیدا میکند.  اما انتخاب روش های تدریس اغلب تحت الشعاع خواست و تواناییهای معلمین قرار میگیرد. بسیاری از  معلمین متأسفانه آموزش را تکثیر دانش می دانند و به خلاقیت اهمیت نمی دهند و به دانش آموزی که محفوظاتش خوب باشد، توجه بیشتری میکنند و خود را تنها فرمانده کلاس میدانند اما در این میان معلمین آگاهی نیز هستند که فرا گیرندگان را افرادی صاحب فکر میدانند و برای بروز خلاقیت آموزش میدهند و از کلیه امکانات وابزارها برای آسانترکردن یاد گیری کمک میگیرند0

انگیزه یکی دیگر از عناصراصلی در فرایند یادگیری به شمارمی رود. معلم به عنوان رکن آموزش میتواند برای ایجاد  انگیزه از راهکارها و برنامه های متنوعی بهره ببرد و فراگیران خودرا بسوی هدف های مطلوب آموزش رهنمون سازد.

امروزه به روشهای  فعال تدریس که  دستاوردهای مفیدی در یادگیری می باشند تاکید بیشتری میشود و کسی که در موقعیت تعلیم وآموزش قرار می گیرد باید به این نکته مهم توجه کند. بیش از این که گفتارهای اودر مخاطب تاثیرداشته باشد، رفتارومنش او موثر است. درسیره پیامبر(ص) به چه عاملی مردم جذب می شدند؟در قرآن آمده است:

اگر تو تندخوبودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند معلم بایدجذاب باشدکه یکی از عوامل جذابیت نرم خویی است یکی ازنکاتی که معلمان باید توجه کنند ویژگی های شخصیتی است.انضباط ونظم عمومی باعث علاقه دانش اموزان به درس می شود. توجه به ویژگی های شخصیتی دانش اموزخیلی مهم است که باید به ان پی برد.ارتباط دادن مسایل آموزشی به زندگی دانش اموز ازنکات قابل توجه درمسیر معلمی است این اموزش باید