فایل تجــربیات مدون آموزشی افزایش نشاط دردانش آموزان درهنگام ساعات استراحت کلاسی .

فایل تجــربیات مدون آموزشی افزایش نشاط دردانش آموزان درهنگام ساعات استراحت کلاسی .

فایل  تجــربیات مدون آموزشی افزایش نشاط دردانش آموزان درهنگام ساعات استراحت کلاسی .

 تجــربیات مدون آموزشی چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان کردرهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم چگونه مي توانم رفتارهای ناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 46

 

 

 

 

فهرست مطالب

   

 

 

                 چگونه می توانیم میزان شادابی را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی حاج محمد کر              

               درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم

چکیده .......................................................................................................................................................... 2

مقدمه ........................................................................................................................................................ ...3

توصیف وضعیت موجود .......................................................................................................................... ...4

بیان مساله ..................................................................................................................................................... 4

شواهد 1........................................................................................................................................................ 4

یافته های علمی............................................................................................................................................. 6

پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................. 10

جمع آوری اطلاعات.................................................................................................................................. 11

تجزیه و تحلیل............................................................................................................................................ 14

شواهد 2..................................................................................................................................................... 18

نتیجه گیری................................................................................................................................................. 18

                 چگونه مي توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟

چکیده........................................................................................................................................................ 21

مقدمه ...................................................................................................................................................... ...22

توصیف وضعیت موجود ........................................................................................................................... 23

تعریف واژگان............................................................................................................................................ 24

گردآوری اطلاعات شواهد 1..................................................................................................................... 25

یافته های علمی.......................................................................................................................................... 28

پیشینه تحقیق ............................................................................................................................................. 36

تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................ 36

انتخاب راه حل يا راه حل هاي  موقتي..................................................................................................... 38

اعتباربخشی راه حل................................................................................................................................... 40

گردآوری اطلاعات شواهد 2..................................................................................................................... 41

ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار.................................................................................................. 41

پیسنهادات.................................................................................................................................................. 42

منابع............................................................................................................................................................ 43