فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود خط نوشتاری دانش آموز .

فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود خط نوشتاری دانش آموز .

فایل  تجربیات مدون آموزشی بهبود خط نوشتاری دانش آموز .

 تجربیات مدون آموزشی من چگونه توانستم خط نوشتاری دانش آموزم را بهبود بخشم؟  • چگونه توانستم ضعف تعدادی از دانش آموزان را در درس ریاضی کاهش بدهم 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

چکیده........................................................................................ 2

مقدمه.......................................................................................... 3

پیشینه ی تحقیق............................................................................. 10

گرداوری اطلاعات (شواهد1)................................................................. 14

تجزیه و تحلیل................................................................................ 15

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن ............................................................ 20

گردآوری اطلاعات ( شواهد 2 ).............................................................. 21

ارزش تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ............................................... 23

پیشنهادات..................................................................................... 24

فهرست منابع .................................................................................. 25

چگونه توانستم  ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی را  در درس ریاضی کاهش بدم

مقدمه : توصیف وضعیت موجود............................................................... 27

گردآوری اطلاعات (شواهد 1)................................................................... 28

خلاصه یافته های اولیه........................................................................ 28

چگونگی اجرای راه های جدید................................................................. 33

گردآوری اطلاعات ( شواهد2 )................................................................... 34

نتایج................................................................................................ 35

نتیجه گیری .......................................................................................................... 36

فهرست منابع 37