فایل تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان .

فایل تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان .

فایل  تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان .

 تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

مطالب

چکیده ................................................................................................................. 1

مقدمه ............................................................................................................... ...2

بیان مساله.......................................................................................................... 3

اهداف تحقیق.................................................................................................... 4

ضرورت واهمیت............................................................................................. 4

تعاریف عملیاتی............................................................................................... 6

ادبیات و پیشینه تحقیق.................................................................................... 7

چند پیشنهاد برای کودکان کمرو................................................................ 33

روش تحقیق................................................................................................... 35

تجزیه و تحلیل نتایج..................................................................................... 36

پیشنهادات....................................................................................................... 37

منابع................................................................................................................. 38چکیده

    کودکان سرمايه های ارزشمند و سازنده آينده جامعه هستند . آموزش و پرورش در دوره ی کودکی که زمان شکل گيری شخصيت و ايجاد عادات مختلف و پيشگيری از بروز مشکلات آينده فرد در جامعه را بنا می نهد ، و سپس حرکت مملکت را مشخص می سازد . توجه به مسائل و مشکلات کودکان و نوجوانان باعث پيشرفت و ترقی جامعه می شود ، و غفلت در رفع مشکلات آنان ، خسارات جبران ناپذيری به بار می آورد.

   از اين رو سرمايه گذاری و برنامه ريزی در اين زمينه از حساس ترين و مهمترين وظايف مسئولان جامعه است ، و بايد از اولويت ويژه ای برخوردار باشد.(عبدالله شفيع آبادی-1372-1)

واژگان کلیدی : دانش آموز معلم - کمرویی پیشرفت