فایل تجـربیـات مـدون آموزشـی راهکارهای علاقه مند کـردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی .

فایل تجـربیـات مـدون آموزشـی راهکارهای علاقه مند کـردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی .

فایل  تجـربیـات مـدون آموزشـی راهکارهای علاقه مند کـردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی .

 تجــــــربیـات مـدون آموزشـــــی راهکارهای علاقه مند کــــردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 38

 

 

 

 

 

چکیده............................................................................................ 5

مقدمه ............................................................................................ 7

توصیف وضع موجود ................................................................ 9

گرد آوری  شواهد 1................................................................... 12

پیشینه تحقیق............................................................................ 16

اهداف تحقیق.............................................................................. 17

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه.................................... 23

انتخاب واجرای راه حل.............................................................. 24

توصیف وضعیت مطلوب ( شواهد 2 )...................................... 32

نتیجه گیری................................................................................ 34

پیشنهادات.................................................................................. 36

فهرست منابع ............................................................................ 37

 

 چکیده       

اینجانب ……….. ، معلم پایه دوم ابتدایی ، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم آموزش ابتدایی ، مدت ……… است که در مدارس سطح شهر و روستای شهرستان  علی ….. به شغل شریف آموزگاری مشغول هستم. در سال تحصیلی 92-91 در مدرسه ……. واقع در شهرستان ………….. خدمت کردم .  

با توجه به اهمیت درس ریاضی عدم­ علاقه به آن از سوی دانش آموزان که منجر به ناتوانی یادگیری شده،وهمچنین باعث افت تحصیلی و اتلاف بودجه شده و به سرزنش و تحقیر دانشآموزان، تشکیل خودپنداره ی ضعیف و کاهش عزت نفس آنان انجامیده و سلامت روان­شان را نیز به مخاطره میاندازد ،از این رو، و بر اساس وظیفه­ی خطیر الهی و تعهد شغلی خود و احساس مسئولیتی که در برابر دانشآموزانم دارم، سعی میکنم در صدد رفع این مشکل برایمتصمیم گرفتم ابتدا علل بیعلاقهگی آنان  را نسبت به درس ریاضی ریشه­یابی نموده و سپس به حل آن مبادرت ورزم. انگیزه­ی من به عنوان آموزگار پایه دوم ابتدایی این بود که با استعانت از خداوند متعال و استفاده از نقطه نظرات همکاران، به بررسی موانع ایجاد شده پرداخته و هم­چنین با بهره­مندی از روشهای گوناگون، تجربیات و راه­کارهای ابتکاری، علاوه بر ایجاد و افزایش علاقهمندی آنان به درس ریاضی، مهارتهایی را در رابطه با این درس مهم ایجاد کنم و همچنین روشها و طرحهای مناسبی را جهت علاقهمندی آنان در به کار گیری مفاهیم ریاضی در زندگی روزمره فراهم نمایم

واژگان کلیدی : دانش آموز- پایه دوم ابتدایی ریاضی علاقه