فایل تجربیات مدون جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو .کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی .

فایل تجربیات مدون جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو .کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی .

فایل تجربیات مدون جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو .کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل  کمک آموزشی  .

 تجربیات مدون جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو .کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل  کمک آموزشی  برای دانش آموزان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 51

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ........................................................ ...1

مقدمه ...................................................... 2

توصیف وضعبت موجود..................................................... 6

بیان مسائل......................................................... 8

شواهد 1........................................... 9

پیشینه تحقیق...................................................... 37

تحلیل و تفسیر داده ها............................................. 38

ارائه راه حل موقت................................................. 39

اجرای راه حل................................................................ 40

شواهد(2) ابزارهای اطلاعاتی......................................... 41

ارزیابی تأثیر اقدامات وتعیین اعتبار.......................... 42

راهکارها وپیشنهادات................................................ 45

منابع و مآخذ.................................................... 48چکیده  

باتوجه به اهمیّت  وضرورتی که شناخت خودرو در زندگی دارد به عنوان دبیر حرفه وفن کسی که باید در دانش آموزان این انگیزه رابوجود آورد که آنها توانائی هائی دارند که باید ره گشای زندگی آینده آنان باشد، برخودم لازم دیدم که به دنبال راههای جذابیّت ،درک بیشتر این بخش وبخشهای شبیه  آن درکلاس وفوائد آن  در زندگی باشم.

کلمات کلیدی : حرفه و فن خودرو- جذابیت